Диагностика и доклад

Диагностика на стоковата, асортиментната и ценовата политика във Вашата аптека

Защо е полезно:
От асортимента и ценообразуването зависи ефективността и печалбата на Вашата аптека. Те дефинират конкурентните предимства и позиционирането Ви пред клиента. От друга страна, асортиментът е перото с най-високи нива в разходите.

Нашите специалисти ще изкарат достатъчно време във Вашия обект, ще наблюдават процесите на работа с клиентите, ще проследят организацията ви и моделите за работа със стоката и асортимента. Нашият доклад и предложение за промяна ще предложат ефективен план за постигане на стабилни и подобрени резултати.


Очаквани резултати:

  • Подробен доклад за текущото състояние на Вашият модел за управление на поръчките и асортимента
  • Фокус върху три елемента за спешна промяна и постигане на „бързи победи“
  • Подробен план за подобряване на представянето, разписан в необходимите стъпки
     

Какво включва услугата:

След диагностика се предоставят следните отчети:

  • Доклад за точките, които се нуждаят от подобрение на база наблюдаваните процеси и обективна оценка на моделите Ви на работа. Оценката е основана на измерители, доказани в световната практика и ви дава насока за сегашното Ви ниво на ефективност
  • Доклад за нужна намеса: Описание на "препятствията" в организацията, които намаляват ефективността не само на определен процес, но и на цялата система
  • План за увеличаване на рентабилността и ефективността на процесите по покупка, ценообразуване и поръчки (преход към оптималния модел)

Продължителност:

Зависи от броя аптеки и големината на асортимента