Основи на категорийния мениджмънт

Участниците ще придобият нови умения в следните направления:

Маркетингов подход при управлението на асортимента.

 • Оценка на клиентите. Сегментиране на пазара. Профил на стратегическите групи клиенти.
 • Какво купуват клиентите. Потребителски инсайт – скрити мотиви за покупка.
 • ABC анализ и използването му за управление на клиентския и асортиментен портфейл
 • Връзката на логистиката и мърчандайнзинга с методиката на ABC анализа.


Категориен мениджмънт: принципи, организация, методи на управление.

 • Видове и типове продуктови категории. Формиране на номенклатурата на продуктовите категории.
 • Методи и процедура за класификация на асортимента. Разработване на асортиментна концепция за продуктовата категория. 
 • Формиране на структурата на категориите. Определяне на категорията в структурата на асортимента.
 • Анализ на ефективността на продуктовита категория. Оптимизация на структурата на категорията.


Асортиментна стратегия

 • Определяне на целите за развитие на продуктовата политика. Методи за формиране на асортиментната стратегия.
 • Оценка на конкурентноспособността на продуктовата категория. Избор на конкурентна стратегия.
 • Схема на позиционирането на асортимента на категориите.
 • Оценка на ефективността на асортиментната политика.


Управление на асортиментните категории

 • Поставяне на цели и задачи пред управлението на асортимента.
 • Прогнозиране на търсенето. Определяне на величината и структурата на търсенето.
 • Оценка на потенциала на стоковата категория. Съставяне на прогноза за продажбите.
 • Управление по показатели. Анализ на работата и контрол над резултатите.


Оптимизация на асортимента

 • Анализ на асортимента. Дали асортиментът ни е твърде широк или тесен? XYZ – анализ.
 • Насоки за усъвършенстване на асортимента (разширяване, подреждане, хармония)
 • Как без да имаме информация за продажбите на продуктите на конкурентите  на пазара да управляваме асортимента с помощта на BCG матрица?
 • Практически инструменти и навици за оптимизиране и управление на асортимента. Готови шаблони в MS Excel за анализи, BCG, и ABC-XYZ – анализ.


За кого е подходящo това обучение:

Програмата е предназначена за Собственици на аптеки, Изпълнителни директори, Търговски директори, Мениджъри продажби, Мениджъри по закупките, Продуктови мениджъри и за всеки, който отговаря за зареждане на аптеки и търговски обекти.

Продължителност:

2 дни